Сочинение августовский канал

A la baisse A la hausse A la mesura A linea A prima vista A priori A vista A. D. a. d. A. E. I. O. U. A. M. Ab intestato Ab ovo Actum-ut-supra Ad absurdum Ad calendas graecas. A la baisse A la hausse A la mesura A linea A prima vista A priori A vista A. D. a. d. A. E. I. O. U. A. M. Ab intestato Ab ovo Actum-ut-supra Ad absurdum Ad calendas.